Cydraddoldeb / Equality

Mae’r cyfweliadau’n mynd yn yn iawn, rhai’n well na’i gilydd wrth gwrs ac yn achlysurol mae rhywun yn taro ar ddigwyddiad hanesyddol sydd wedi newid ein bywydau ni gyd fel menywod yng Nghymru.

IMG_1533

Bum yn siarad gyda Marion Jones o Ddowlais wythnos d’wetha am ei gwaith mewn nifer o ffatrioedd o gwmpas Merthyr Tudful, cyn iddi fynd i weithio yn ffatri Hoover Pentrebach ym 1963.  Arhosodd gyda Hoover tan iddi ymddeol ym 1988. “’Roeddynt yn gyflogwyr da iawn.” medde Marion.

VSE

Ar ddechrau’s 70au, a Marion erbyn hyn yn swyddog gyda’r undeb yn y ffatri, aeth menywod Hoover at eu cyflogwyr i ofyn am gyflog cyfartal gyda’r dynion.  ‘Roeddynt wedi eu hysbrydoli gan fenywod Ford/Dagenham a’u hymgyrch nhw dros gyflog cyfartal ddwy flynedd ynghynt .  Cafwydd cefnogaeth gan yr Ysgrifennydd Cyflogaeth ar y pryd, Barbara Castle, a buddugoliaeth ar ôl i’r senedd basio’r Ddeddf Cyflog Cyfartal ym 1970.  Fe gytunodd y rheolwyr yn Hoover i dalu’r un graddfa o gyflog i’r menywod a’r dynion.

Ond yn anffodus, ‘roedd y dynion yn y gweithlu yn hollol wrthwynebus i’r cynnig ac aethant ar streic answyddogol i wrthwynebu penderfyniad y cwmni.  Serch hynny, fe lynodd y menywod at ei gilydd gyda chefnogaeth yr AS lleol, Ann Clwyd.  Fe gadwodd rheolwyr Hoover at eu gair, a thalu cyflog cyfartal i’r menywod er gwaetha ymdrech warthus eu cyd-weithwyr gwrwaidd i’w hatal.

“Mae pob anifail yn gyfartal, ond mae rhai anifeiliaid yn fwy cyfartal na’i gilydd.”

Napoleon – y mochyn,  yn Animal Farm George Orwell 1945

ON         Ym 2010, fe gynhyrchwyd Made in Dagenham ffilm am streic 1968, ar leoliad yn yr hen ffatri ym Mhentrebach.  Mae’r adeilad eiconaidd Hoover o’r 1940au, yn arddangos baner Ford yn y film ac yn hollol amlwg yn y golygfeydd allanol, a ‘roedd Marion yn adnabod yr ystafelloedd tu fewn i’r ffatri lle saethwyd rhai o’r golygfeydd, oherwydd eu siâp nodedig.

The interviews are going well, some of them very well indeed and occasionally you come across a piece of history that has affected all our lives as women in Wales.

IMG_1542

Marion Jones, who I interviewed last week, worked in many factories in the Merthyr Tudful area over the years. However she joined the Hoover company in 1963  and for the last 25 years of her working life she worked at their factory in Pentrebach, Merthyr Tudful. She says they were very good employers – the best.

At the beginning of the 70s, with Marion as a union shop steward at the factory, the Hoover women approached their employers with a request for equal pay with their male counterparts.  They were inspired by the Ford/Dagenham  women’s strike for equal pay in 1968, a cause supported by Barbara Castle then Secretary of State for Employment and the Ford women’s subsequent victory after the Equal Pay Act of 1970 was passed. The Hoover management, who valued  their female employees, and who were also now actually obliged by law to pay them the same as the men, agreed to their request.

VSE028.4

The male employees at Hoover however were in total opposition to equal pay and staged a unofficial strike to oppose it. The women, with the support of local MP Ann Clwyd, stayed together and their demands were honoured by the company, despite the shameful efforts of their male colleagues derail the agreement.

“All animals are equal, but some animals are more equal than others”

Napoleon – the pig in George Orwell’s Animal Farm 1945

Hoover_Pentrebach_Trucks_Merthyr

P.S.          A few years ago Made in Dagenham, a film about the 1968 strike was filmed on location at the the now disused Hoover factory in Pentrebach.  The iconic 1940s Hoover building, draped with a Ford flag is easily recognisable in the exterior shots and Marion could spot the rooms that some of the interior scenes where shot in, from their unique shape.

Catrin

Advertisements

Cymdeithas Hanesyddol Grangetown Historical Society

Ar Chwefror 7fed euthum i gyfarfod Cymdeithas Hanesyddol Grangetown, grŵp bywiog o bobl sy’n cwrdd unwaith y mis.  Nes i gwrdd â fy ngyfwelai cyntaf ar  brosiect LlLFf /VFF, is-gadeirydd y gymdeithas Rita Spinola, fu’n gweithio yn ffatri Horrocks ar Heol Penarth.

Cefais groeso mawr gan Zena Mabbs y cadeirydd, a’r aelodau eraill.  ‘Roedd ganddynt agenda prysur iawn i’w drafod ond fe rhoddwyd cyfle i fi siarad am Lleisiau o Lawr y Ffatri  / Voices From the Factory Floor gyda’r deg aelod ar hugain a mwy oedd yn bresennol.  Cefais gyfle hefyd i ddosbarthu taflenni oedd yn gofyn i fenywod fu’n gweithio mewn ffatrioedd i gysylltu â fi a chytunwyd byddai’n bosib i fi osod apêl pellach ar wefan cymunedol Grangetown.  Gobeithio bydd y cyfan yn dwyn ffrwyth cyn bo hir!

ON            Kate Miller yw’r unig enw benywaidd sydd ar gofgolofn y Rhyfel Mawr yn Grangetown.  Ymunodd Kate a’i thair chwaer â’r fyddin fel cogyddesau ar faes y gâd. ‘Roedd hi’n 27ain pan gafodd ei lladd.  Mae’r gymdeithas hanes yn edrych am ei disgynyddion a fydde’n gwybod mwy ar ei hanes o bosib.

Last week I managed to attend a meeting of the Grangetown Historical Society – a vibrant group of people who meet on the first Friday of every month.  I met up with my first interviewee on the VFF / LlLFf project, deputy chair of the society Rita Spinola who worked in Horrocks’ factory on Penarth Road.  I was given a warm welcome by the chair Zena Mabbs and the other members. They had a busy agenda to discuss but I was given an opportunity to talk about Voices From the Factory Floor / Lleisiau o Lawr y Ffatri to the thirty strong meeting.  I was also able to distribute leaflets asking for women who worked in factories to come forward and contact me and it was agreed that I could put an appeal on the Grangetown Community website.  I hope this foray bears fruit in the near future!

PS            The only women’s name on the Grangetown Great War memorial is Kate Miller. Kate and her three sisters joined up and went to the front to work as cooks. She was 27 when she was killed.  GHS are searching for descendants who might know more about her story.

Catrin

RECORDIO GYDA’R RECORDYDD DIGIDOL MARANTZ PMD66 1 MK II / RECORDING WITH THE DIGITAL RECORDER MARANTZ PMD66 1 MK II

 Gobeithio bod pawb sydd angen neu eisiau cael copi o’r fideo a’r pdf hyfforddiant uchod wedi llwyddo gwneud hynny drwy DropBox.  Gobeithio y bydd e’n ddefnyddiol! Cysylltwch os oes unrhyw broblemau dod i hyd i’r ffeils yn DropBox.

Diolch i Amy, Lauren a Glen o Winding Snake am eu help.

I hope that anyone who needs or wants a copy of the training video and pdf above has managed to access them in DropBox.  I hope it’s useful! Please contact me if there’s any problem with accessing the files.

 Thanks to Amy, Lauren and Glen from Winding Snake for their help.

Catrin            07534 586248

 

 

 

Anodd credu bod hi’n Chwefror 3ydd 2014.

Bu Ionawr yn fis llawn a chymhyrchiol diolch byth.  I dechrau roedd rhaid ad-drefnu nifer o gyfweliadau a ohiriwyd cyn y Nadolig, oherwydd salwch ‘mysg y cyfweleion – peswch a llwnc tost fan hyn ac effaith drwg jab ffliw fan draw wedi gyfuno â phanic tymhorol a roedd hi’n amhosib trefnu cyfweliadau ar ôl canol Rhagfyr tan wedi’r flwyddyn newydd!  ‘Roedd hi’n braf felly ail gydio yn y cyfweld ar ddechrau mis Ionawr.

 Roedd y gwirfoddolwyr a ddaeth i ddiwrnod hyfforddi’r dê ddwyrain ar Ragfyr 7fed hefyd yn brysur a ddim ar gael dros yr wyl.  Ond ar ôl i ni dderbyn y recordwyr nôl oddiwrth Susan yn y Gorllewin ganol Ionawr, ma’ nhw wedi cychwyn cyfweld.  Mae tair wedi cyfweld yn barod a gobeithiaf allu trefnu cyfweliadau i’r dair arall yn y mis nesaf.

Aeth Caroline a finne i Lancaiach Fawr fore Mercher d’wetha, i gyfarfod misol Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer i gwrdd â’r gadair Annie Owens.  Mae hi wedi gofyn i Catrin Stevens siarad am y prosiect yn y gynhadledd flynyddol ar ddydd Sadwrn Mawrth 29ain.  Hefyd fe gynigodd stondin i’r Archif Menywod ar ddiwrnod y gynhadledd..  Bydd Caroline a finne’n i gosod hi ar brynhawn dydd Gwener Mawrth 28ain a chroeso i unrhywun arall ddod draw bryd hynny neu/ac i helpu neu i redeg y stondin ar y dydd.  Mae e’n gyfle i werthu cwpwl o lyfrau, dosbarthu taflenni a lledu gwybodaeth am y prosiect a’r Archif Menywod!

 Diolch i Avril a Caroline am greu’r gofod yma i flogio.

 

Hard to believe that it’s February 3rd  2014.

January was a full and productive month, starting with the re-arranging of interviews that I had to postpone before Christmas because of many illnesses amongst the interviewees….. a cough and sore throat here and bad flu jab there, combined with seasonal panic and it was nigh impossible to arrange any interviews after the middle of December until into the New Year!  Glad to say that after next week I will have caught up with the ones that nearly got away.

 Our volunteers who came to the training day at the beginning of December, too were generally busy and unavailable over the Christmas period.  But having received the recorders back from Susan in West Wales, they started to record mid-January.  Three have interviewed already and I hope to arrange interviews for the other three over the next few weeks.

Caroline and I went to Llancaiach Fawr last Wednesday morning, to the monthly meeting of the Gelligaer Historical Society to meet the Chair Annie Owens.  She’s asked Catrin Stevens to talk about the project in their annual conference, on Saturday March 29th.  She’s also offered the Women’s Archive a stall on conference day.  Caroline and I will be setting up the stall on Friday 28th and you are welcome to come over and help with that and/or the running of the stall on the day.  It’s an opportunity to sell books, distribute leaflets and generally spread the word about the project and the Women’s Archive!

 Thanks to Avril and Caroline for creating this space to blog.

 Catrin Edwards

 

Looking forward to starting work as a volunteer on this project by interviewing a lady who used to be an inspector of the assembly line at INA Bearings in Bynea, Llanelli. Another interview to add to the growing archive of Voices from the Factory Floor.

Edrych ymlaen at ddechrau gweithio fel gwirfoddolwraig ar y prosiect hwn trwy gyfweld menyw a oedd yn arolygydd ar y  llinell gydosod yn ffatri Ina Bearings, Bynea, Llanelli. Cyfweliad arall i’w ychwanegu at yr archif o Leisiau o Lawr y Ffatri.