Aside:

Anodd credu bod hi’n Chwefror 3ydd 2014.

Bu Ionawr yn fis llawn a chymhyrchiol diolch byth.  I dechrau roedd rhaid ad-drefnu nifer o gyfweliadau a ohiriwyd cyn y Nadolig, oherwydd salwch ‘mysg y cyfweleion – peswch a llwnc tost fan hyn ac effaith drwg jab ffliw fan draw wedi gyfuno â phanic tymhorol a roedd hi’n amhosib trefnu cyfweliadau ar ôl canol Rhagfyr tan wedi’r flwyddyn newydd!  ‘Roedd hi’n braf felly ail gydio yn y cyfweld ar ddechrau mis Ionawr.

 Roedd y gwirfoddolwyr a ddaeth i ddiwrnod hyfforddi’r dê ddwyrain ar Ragfyr 7fed hefyd yn brysur a ddim ar gael dros yr wyl.  Ond ar ôl i ni dderbyn y recordwyr nôl oddiwrth Susan yn y Gorllewin ganol Ionawr, ma’ nhw wedi cychwyn cyfweld.  Mae tair wedi cyfweld yn barod a gobeithiaf allu trefnu cyfweliadau i’r dair arall yn y mis nesaf.

Aeth Caroline a finne i Lancaiach Fawr fore Mercher d’wetha, i gyfarfod misol Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer i gwrdd â’r gadair Annie Owens.  Mae hi wedi gofyn i Catrin Stevens siarad am y prosiect yn y gynhadledd flynyddol ar ddydd Sadwrn Mawrth 29ain.  Hefyd fe gynigodd stondin i’r Archif Menywod ar ddiwrnod y gynhadledd..  Bydd Caroline a finne’n i gosod hi ar brynhawn dydd Gwener Mawrth 28ain a chroeso i unrhywun arall ddod draw bryd hynny neu/ac i helpu neu i redeg y stondin ar y dydd.  Mae e’n gyfle i werthu cwpwl o lyfrau, dosbarthu taflenni a lledu gwybodaeth am y prosiect a’r Archif Menywod!

 Diolch i Avril a Caroline am greu’r gofod yma i flogio.

 

Hard to believe that it’s February 3rd  2014.

January was a full and productive month, starting with the re-arranging of interviews that I had to postpone before Christmas because of many illnesses amongst the interviewees….. a cough and sore throat here and bad flu jab there, combined with seasonal panic and it was nigh impossible to arrange any interviews after the middle of December until into the New Year!  Glad to say that after next week I will have caught up with the ones that nearly got away.

 Our volunteers who came to the training day at the beginning of December, too were generally busy and unavailable over the Christmas period.  But having received the recorders back from Susan in West Wales, they started to record mid-January.  Three have interviewed already and I hope to arrange interviews for the other three over the next few weeks.

Caroline and I went to Llancaiach Fawr last Wednesday morning, to the monthly meeting of the Gelligaer Historical Society to meet the Chair Annie Owens.  She’s asked Catrin Stevens to talk about the project in their annual conference, on Saturday March 29th.  She’s also offered the Women’s Archive a stall on conference day.  Caroline and I will be setting up the stall on Friday 28th and you are welcome to come over and help with that and/or the running of the stall on the day.  It’s an opportunity to sell books, distribute leaflets and generally spread the word about the project and the Women’s Archive!

 Thanks to Avril and Caroline for creating this space to blog.

 Catrin Edwards

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s