First volunteers interviews in the North/Cyfweliadau cyntaf gan wirfoddolwr yn yn Gogledd

This is also the first  post from the north Wales contingent! Last week, while I was down at the project’s third progress meeting in Swansea, Helen Elis from Minffordd – right next door to Pormeirion, well almost – interviewed two ladies who worked at Cooke’s Explosives in Penrhyndeudraeth – Peggy Lloyd Williams and Susie Jones. Both women are in their early nineties, but both gave very lively and exhaustive interviews and, in the case of Susie, lots of really nice photographs too.

I’ve been busily contacting interviewees in Ynys Môn this week, whom I hope the volunteers in that area will be interviewing in May, following the training day planned for the second week of May, date to be confirmed in due course.

Till next time . . .

Mae hyn hefyd  y post cyntaf o Gogledd Cymru! Yr wythnos ddiwethaf, pan oeddwn i lawr yn y trydydd cyfarfod cynnydd y prosiect yn Abertawe, Helen Elis o Minffordd –  drws nesaf i Pormeirion, wel bron – oedd wrthi yn cyfweld â ddwy fenyw a oedd yn gweithio mewn Ffatri Cookes ym Mhenrhyndeudraeth – Peggy Lloyd Williams a Susie Jones. Mae’r ddwy wraig yn eu nawdegau cynnar, ond wnaeth y ddwy ohonynt roi cyfweliad fywiog a thrwyadl iawn ac, yn achos Susie, llawer o luniau neis iawn hefyd.

 Dw i wedi  bod yn cysylltu â rhai menywod yn Ynys Môn yr wythnos hon, yr wyf yn gobeithio y bydd y gwirfoddolwyr yn yr ardal honno yn cyfweld â nhw ym mis Mai, ar ôl y diwrnod hyfforddiant a gynlluniwyd ar gyfer yr ail wythnos mis Mai,, dyddiad i’w gadarnhau maes o law.

Tan y tro nesaf . . .

Kate

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s