North Wales Exhibition moves on / Arddangosfa y gogledd yn symud ymlaen

The two north Wales exhibition panels moved on this week to their next destinations – Glasdir Centre, Llanrwst and Penrhyndeudraeth Library, where they will remain until the beginning of September.

Mae arddangosfa y gogledd wedi symud ymlaen yr wythnos yma, i Ganolfan Glasdir, Llanrwst a Llyfrgell Penrhyndeudraeth, lle y byddant yn aros tan ddechrau mis Medi.

Arddangosfa Penrhyndeudraeth ExhibitionWhile I was at Penrhyndeudraeth, I took the opportunity of walking around the site of Cookes Explosives Ltd, which is now a nature reserve, and was amazed to see that some of the buildings have been kept for posterity, including one which I think is one of the cytiau where the women used to work making explosives, Cwt T1. It was quite poignant reading the number of the cwt chalked on the wall. In the big explosion of 1957, three women and one man were killed in the explosion in Cwt P1.

Pan oeddwn i ym Mhenrhyndeudraeth, cymerais y cyfle o gerdded o amgylch safle  Cookes Explosives Ltd, sydd bellach yn warchodfa natur, ac roedd yn syndod i weld bod rhai o’r adeiladau wedi cael eu cadw, gan gynnwys, dw i’n credu, un o’r cytiau lle oedd y merched yn arfer gweithio yn gwneud ffrwydron, Cwt T1. Yr oedd yn deimladwy i ddarllen rhif y cwt hwn mewn sialc ar y wal. Yn y ffrwydrad mawr yn 1957, cafodd dair o ferched ac un dyn eu lladd yn Cwt P1.

cwtT1Kate

Advertisements

Lleisiau o lawr y Ffatri yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar

Daeth dros 70 i wrando ar sgwrs am y prosiect yn ne-orllewin Cymru ac yn arbennig am y cyfweliadau a recordiwyd yn Sir Gar ym Mhabell y Cymdeithasau ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar ar Awst 8fed. Cyflwynywd y sesiwn gan Dr Sian Rhiannon Williams ac yna cafwyd darlun o’r gwaith sydd wedi’i gyflawni hyd yn hyn yn y de-orllewin gan Catrin Stevens, Cydlynydd y Prosiect. Roedd y sgwrs hon yn seiliedig ar waith maes Swyddog Maes y rhanbarth hon, Susan Roberts. Dangoswyd ffotograffau a gasglwyd trwy’r prosiect yn darlunio’r gwaith ar lawr y ffatri e.e. yn Ffatri Chloride, Ponthenri ac yn Ffatri Laeth Felin Fach ynghyd a llu o luniau o’r bywyd cymdeithasol a oedd yng nghlwm wrth y ffatrioedd hyn yn eu hanterth. Dyfynnwyd o’r cyfweliadau a wnaethpwyd a braf iawn oedd clywed lleisiau rhai o’r menywod eu hunain yn trafod yr anghyfartaleddau, y gwaith called, agweddau at ferched y ffatri a pheryglon y gwaith.
Yn ail ran y sesiwn gwahoddwyd dwy gyn-weithwraig – Eirlys Lewis a fu’n gweithio mewn sawl ffatri gan gynnwys Vandervill Products ac Enid Davies a weithiodd yn ffatrioedd Croydon Asbestos a Deva Dogware – i’r llwyfan i son am eu profiadau amrywiol ar lawr y ffatri. Ymunodd Jaci Gruffudd a nhw i drafod ei rol fel gwirfoddolwraig yn cyfweld rhai o weithwyr Mettoys yn Abertawe.
Ar ddiwedd y sesiwn diolchodd Rosanne Reeves i bawb a fu’n cymryd rhan ar ran Is-bwyllgor Eisteddfod, Archif Menywod Cymru.

Voices from the Factory Floor at the Carmarthenshire National Eisteddfod

 

Over 70 people attended the talk on the project in south-west Wales and specifically on the interviews conducted in Carmarthenshire, in the Societies’ Tent, at the Carmarthenshire National Eisteddfod on August 8th. The session was introduced by Dr Sian Rhiannon Williams, and then Catrin Stevens, the Project Co-ordinator described the work carried out so far in south-=west Wales. This talk was based upon Susan Roberts’ the south-west Wales Officer’s field work. During the talk photographs collected though the project were shown, illustrating work on the factory floor e.g. at the Chloride Factory in Ponthenri and the Felin fach Creamery as well as a number of photographs of the social life associated with these factories in their heyday. Extracts of interviews were quoted and it was particularly pleasing to hear the voices of the women themselves talking about the inequalities, the dangers associated with the work, the hard labour and attitudes towards factory girls.
Duru=ing the second half of the session two former factory girls: Eirlys Lewis who worked in several factories including Vandervill Products and Enid Davies who worked in Croydon Asbestos and Deva Dogware – to the stage to talk about their various experiences on the factory floor. Jaci Gruffudd joined them to discuss her role as a volunteer who has interviewed several workers at the Mettoy factory in Swansea.
At the end of the session Rosanne Reeves thanked everyone who had taken part on behalf of Women’s Archive of Wales’ Eisteddfod Sub-committee.

Arddangosfeydd y Dê Ddwyrain ar daith – The South East Exhibitions on tour

IMG_1643

Mae’r arddangosfeydd Lleisiau o Lawr y Ffatri wedi cyrraedd Canolfan Dreftadaeth y Rhondda, Trehafod a Pafiliwn Porthcawl lle byddant yn aros tan ddechrau mis Medi.

IMG_1639

 Chloe Rees o Ganolfan Treftadaeth y Rhondda gyda’r arddangosfa

The Voices from the Factory Floor exhibitions have reached The Rhondda Heritage Centre, Trehafod and Gran Pavilion Porthcawl, where they’ll display until the beginning of September.

IMG_1650Dyma rhai o’r sylwadau hyd yn hyn!

These are some of the comments so far!

IMG_1649“Very Interesting. Brings back memories of Hoover days.”

GM Thomas, Pant

“Glad these memories are being preserved for future generations.”

Phyllis Powell, Abercwmboi

“Would be intrigued to see this work developed further in time.”

Jess Mahoney

“Great stuff. Brings back so many memories of my first job!”

Luana Dee, Cardiff

“Very good”

Alan Howell

“There must be many more memories.”

M. Williams, Merthyr

Hwyl

Catrin