Lleisiau o lawr y Ffatri yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar

Daeth dros 70 i wrando ar sgwrs am y prosiect yn ne-orllewin Cymru ac yn arbennig am y cyfweliadau a recordiwyd yn Sir Gar ym Mhabell y Cymdeithasau ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar ar Awst 8fed. Cyflwynywd y sesiwn gan Dr Sian Rhiannon Williams ac yna cafwyd darlun o’r gwaith sydd wedi’i gyflawni hyd yn hyn yn y de-orllewin gan Catrin Stevens, Cydlynydd y Prosiect. Roedd y sgwrs hon yn seiliedig ar waith maes Swyddog Maes y rhanbarth hon, Susan Roberts. Dangoswyd ffotograffau a gasglwyd trwy’r prosiect yn darlunio’r gwaith ar lawr y ffatri e.e. yn Ffatri Chloride, Ponthenri ac yn Ffatri Laeth Felin Fach ynghyd a llu o luniau o’r bywyd cymdeithasol a oedd yng nghlwm wrth y ffatrioedd hyn yn eu hanterth. Dyfynnwyd o’r cyfweliadau a wnaethpwyd a braf iawn oedd clywed lleisiau rhai o’r menywod eu hunain yn trafod yr anghyfartaleddau, y gwaith called, agweddau at ferched y ffatri a pheryglon y gwaith.
Yn ail ran y sesiwn gwahoddwyd dwy gyn-weithwraig – Eirlys Lewis a fu’n gweithio mewn sawl ffatri gan gynnwys Vandervill Products ac Enid Davies a weithiodd yn ffatrioedd Croydon Asbestos a Deva Dogware – i’r llwyfan i son am eu profiadau amrywiol ar lawr y ffatri. Ymunodd Jaci Gruffudd a nhw i drafod ei rol fel gwirfoddolwraig yn cyfweld rhai o weithwyr Mettoys yn Abertawe.
Ar ddiwedd y sesiwn diolchodd Rosanne Reeves i bawb a fu’n cymryd rhan ar ran Is-bwyllgor Eisteddfod, Archif Menywod Cymru.

Voices from the Factory Floor at the Carmarthenshire National Eisteddfod

 

Over 70 people attended the talk on the project in south-west Wales and specifically on the interviews conducted in Carmarthenshire, in the Societies’ Tent, at the Carmarthenshire National Eisteddfod on August 8th. The session was introduced by Dr Sian Rhiannon Williams, and then Catrin Stevens, the Project Co-ordinator described the work carried out so far in south-=west Wales. This talk was based upon Susan Roberts’ the south-west Wales Officer’s field work. During the talk photographs collected though the project were shown, illustrating work on the factory floor e.g. at the Chloride Factory in Ponthenri and the Felin fach Creamery as well as a number of photographs of the social life associated with these factories in their heyday. Extracts of interviews were quoted and it was particularly pleasing to hear the voices of the women themselves talking about the inequalities, the dangers associated with the work, the hard labour and attitudes towards factory girls.
Duru=ing the second half of the session two former factory girls: Eirlys Lewis who worked in several factories including Vandervill Products and Enid Davies who worked in Croydon Asbestos and Deva Dogware – to the stage to talk about their various experiences on the factory floor. Jaci Gruffudd joined them to discuss her role as a volunteer who has interviewed several workers at the Mettoy factory in Swansea.
At the end of the session Rosanne Reeves thanked everyone who had taken part on behalf of Women’s Archive of Wales’ Eisteddfod Sub-committee.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s