Cartrefi olaf arddangosfeydd y Dê Ddwyrain – The South East exhibitions’ last homes

IMG_1744Prin iawn yw’r llyfrgelloedd newydd sy’n agor y dyddie ‘ma, ond yn Bargod ‘ma nhw wedi adnewyddu ac addasu Capel Bedyddwyr Hanbury, un o addoldai anferth y dre a symud y llyfrgell i’r adeilad, gan gynnwys casglaid archifol bwrdeisdref Caerffili. Gwych o beth!

IMG_1733Vicky Hyams o lyfrgell Bargod

IMG_1750Yr adeilad hynod hwn, bydd cartref y gyntaf o ddwy arddangosfa Lleisiau o Lawr y Ffatri/ Voices from the Factory Floor sydd ar daith o gwmpas Dê Ddwyrain Cymru tan ddiwedd mis Medi.

IMG_1741

Mae’r ail arddangosfa wedi cyrraedd Llyfrgell Ganolog Caerdydd ac yn cael ei harddangos yn y brif ddarllenfa ar yr ail lawr.

IMG_1738Ar ddechrau mis Hydref bydd yr arddangosfeydd yn teithio lan i Fangor ar gyfer cynhadledd flynyddol Archif Menywod Cymru.

Welai chi yna!

Catrin

The opening of a new library building is a rare event in these days of Westminster inflicted austerity. However in Bargoed they’ve renovated and converted the massive Hanbury Baptist Chapel to house the library and Caerphilly municipal archives. What a magnificent achievement!

IMG_1747

This outstanding building will play host to the first of the two Lleisiau o Lawr y Ffatri/ Voices from the Factory Floor exhibitions touring South East Wales.

The second exhibition has reached Cardiff Central Library and is on show in the main reading room on the second floor.

IMG_1736Lleisiau o Lawr y Ffatri/ Voices from the Factory Floor will exhibit in both places until the end of the month. Then they will travel to Bangor for the Women’s Archive Annual conference.

See you there!

Catrin

Advertisements

Update on north Wales exhibition / Y diweddara am arddangosfa’r gogledd

The two north Wales exhibitions have moved this week to their penultimate locations, Flint Library and the Galeri Caernarfon, where they will remain throughout September. I was pleased, when collecting the north east board from the Glasdir Centre in Llanrwst, to see many people had left some lovely comments in the visitor’s book.Here are some of them:

“A most interesting little memory of the past. Well done.”  M. Chapman, Deganwy.

“Lovely to see and read these snaps from the past.”  Teresa S.

“Nice to see and read history. Enjoyed this.” P. Davey.

ex-flintA young visitor at Flint Library / Ymwelwraig ifanc yn Llyfrgell Fflint

Mae’r ddwy arddangosfa’r gogledd wedi symud ymlaen i’w lleoliadau olaf ond un, Llyfrgell Fflint a’r Galeri Caernarfon. Pan on i’n casglu bwrdd y gogledd dwyrain o Ganolfan Glasdir yn Llanrwst, oedd yn braf gweld bod nifer o bobl wedi rhoi’i barn yn y llyfr ymwelwyr. Dyma rhai ohonynt:

“Yn werth i’w weld. Mae’n bechod bod rhai o’r llefydd rhain wedi cau rwan.” H. Ffoulks, Llanrwst.

“Diddorol iawn.”  E. Jones, Talybont.

GaleriCaernarfonGaleri Caernarfon (c) Visit Wales

North Wales Exhibition moves on / Arddangosfa y gogledd yn symud ymlaen

The two north Wales exhibition panels moved on this week to their next destinations – Glasdir Centre, Llanrwst and Penrhyndeudraeth Library, where they will remain until the beginning of September.

Mae arddangosfa y gogledd wedi symud ymlaen yr wythnos yma, i Ganolfan Glasdir, Llanrwst a Llyfrgell Penrhyndeudraeth, lle y byddant yn aros tan ddechrau mis Medi.

Arddangosfa Penrhyndeudraeth ExhibitionWhile I was at Penrhyndeudraeth, I took the opportunity of walking around the site of Cookes Explosives Ltd, which is now a nature reserve, and was amazed to see that some of the buildings have been kept for posterity, including one which I think is one of the cytiau where the women used to work making explosives, Cwt T1. It was quite poignant reading the number of the cwt chalked on the wall. In the big explosion of 1957, three women and one man were killed in the explosion in Cwt P1.

Pan oeddwn i ym Mhenrhyndeudraeth, cymerais y cyfle o gerdded o amgylch safle  Cookes Explosives Ltd, sydd bellach yn warchodfa natur, ac roedd yn syndod i weld bod rhai o’r adeiladau wedi cael eu cadw, gan gynnwys, dw i’n credu, un o’r cytiau lle oedd y merched yn arfer gweithio yn gwneud ffrwydron, Cwt T1. Yr oedd yn deimladwy i ddarllen rhif y cwt hwn mewn sialc ar y wal. Yn y ffrwydrad mawr yn 1957, cafodd dair o ferched ac un dyn eu lladd yn Cwt P1.

cwtT1Kate

Lleisiau o lawr y Ffatri yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar

Daeth dros 70 i wrando ar sgwrs am y prosiect yn ne-orllewin Cymru ac yn arbennig am y cyfweliadau a recordiwyd yn Sir Gar ym Mhabell y Cymdeithasau ar faes Eisteddfod Genedlaethol Sir Gar ar Awst 8fed. Cyflwynywd y sesiwn gan Dr Sian Rhiannon Williams ac yna cafwyd darlun o’r gwaith sydd wedi’i gyflawni hyd yn hyn yn y de-orllewin gan Catrin Stevens, Cydlynydd y Prosiect. Roedd y sgwrs hon yn seiliedig ar waith maes Swyddog Maes y rhanbarth hon, Susan Roberts. Dangoswyd ffotograffau a gasglwyd trwy’r prosiect yn darlunio’r gwaith ar lawr y ffatri e.e. yn Ffatri Chloride, Ponthenri ac yn Ffatri Laeth Felin Fach ynghyd a llu o luniau o’r bywyd cymdeithasol a oedd yng nghlwm wrth y ffatrioedd hyn yn eu hanterth. Dyfynnwyd o’r cyfweliadau a wnaethpwyd a braf iawn oedd clywed lleisiau rhai o’r menywod eu hunain yn trafod yr anghyfartaleddau, y gwaith called, agweddau at ferched y ffatri a pheryglon y gwaith.
Yn ail ran y sesiwn gwahoddwyd dwy gyn-weithwraig – Eirlys Lewis a fu’n gweithio mewn sawl ffatri gan gynnwys Vandervill Products ac Enid Davies a weithiodd yn ffatrioedd Croydon Asbestos a Deva Dogware – i’r llwyfan i son am eu profiadau amrywiol ar lawr y ffatri. Ymunodd Jaci Gruffudd a nhw i drafod ei rol fel gwirfoddolwraig yn cyfweld rhai o weithwyr Mettoys yn Abertawe.
Ar ddiwedd y sesiwn diolchodd Rosanne Reeves i bawb a fu’n cymryd rhan ar ran Is-bwyllgor Eisteddfod, Archif Menywod Cymru.

Voices from the Factory Floor at the Carmarthenshire National Eisteddfod

 

Over 70 people attended the talk on the project in south-west Wales and specifically on the interviews conducted in Carmarthenshire, in the Societies’ Tent, at the Carmarthenshire National Eisteddfod on August 8th. The session was introduced by Dr Sian Rhiannon Williams, and then Catrin Stevens, the Project Co-ordinator described the work carried out so far in south-=west Wales. This talk was based upon Susan Roberts’ the south-west Wales Officer’s field work. During the talk photographs collected though the project were shown, illustrating work on the factory floor e.g. at the Chloride Factory in Ponthenri and the Felin fach Creamery as well as a number of photographs of the social life associated with these factories in their heyday. Extracts of interviews were quoted and it was particularly pleasing to hear the voices of the women themselves talking about the inequalities, the dangers associated with the work, the hard labour and attitudes towards factory girls.
Duru=ing the second half of the session two former factory girls: Eirlys Lewis who worked in several factories including Vandervill Products and Enid Davies who worked in Croydon Asbestos and Deva Dogware – to the stage to talk about their various experiences on the factory floor. Jaci Gruffudd joined them to discuss her role as a volunteer who has interviewed several workers at the Mettoy factory in Swansea.
At the end of the session Rosanne Reeves thanked everyone who had taken part on behalf of Women’s Archive of Wales’ Eisteddfod Sub-committee.

Arddangosfeydd y Dê Ddwyrain ar daith – The South East Exhibitions on tour

IMG_1643

Mae’r arddangosfeydd Lleisiau o Lawr y Ffatri wedi cyrraedd Canolfan Dreftadaeth y Rhondda, Trehafod a Pafiliwn Porthcawl lle byddant yn aros tan ddechrau mis Medi.

IMG_1639

 Chloe Rees o Ganolfan Treftadaeth y Rhondda gyda’r arddangosfa

The Voices from the Factory Floor exhibitions have reached The Rhondda Heritage Centre, Trehafod and Gran Pavilion Porthcawl, where they’ll display until the beginning of September.

IMG_1650Dyma rhai o’r sylwadau hyd yn hyn!

These are some of the comments so far!

IMG_1649“Very Interesting. Brings back memories of Hoover days.”

GM Thomas, Pant

“Glad these memories are being preserved for future generations.”

Phyllis Powell, Abercwmboi

“Would be intrigued to see this work developed further in time.”

Jess Mahoney

“Great stuff. Brings back so many memories of my first job!”

Luana Dee, Cardiff

“Very good”

Alan Howell

“There must be many more memories.”

M. Williams, Merthyr

Hwyl

Catrin

NW Exhibition / Arddangosfa GC

The two exhibition panels are now out and about in North Wales, details below:

North East Wales

Wrexham Archives 28/07/14 – 15/08/14 (01978 297460)

Glasdir Centre, Llanrwst 15/08/14 – 01/09/14 (01492 640640)

Flint Library, 01/09/14 – 30/09/14 (01352 703737)

North West Wales

Meirioneth Archives, Dolgellau 31/07/14 – 22/08/14 (01341 424682)

Penrhyndeudraeth Library 22/08/14 – 01/09/14 (01766 771278)

Galeri Caernarfon 01/09/14 – 04/10/14 (01286 685250)

Porthmadog Library 06/10/14 – 31/10/14 (01766 514091)

A big thank you to all of the above for their welcome !

ex-dolgellauElaine, archivist at Dolgellau, and the exhibition/Elaine, archifydd yn Nolgellau, a’r arddangosfa

Mae’r ddwy arddangosfa Gogledd Cymru ‘ar y ffordd’ – manylion isod:

Gogledd-ddwyrain Cymru

Archifdy Wrecsam 28/07/14 – 15/08/14 (01978 297460)

Canolfan Glasdir, Llanrwst 15/08/14 – 01/09/14 (01492 640640)

Llyfrgell Fflint 01/09/14 – 30/09/14 (01352 703737)

Gogledd-orllewin Cymru

Archifdy Meirionnydd, Dolgellau 31/07/14 – 22/08/14 (01341 424682)

Llyfrgell Penrhyndeudraeth 22/08/14 – 01/09/14 (01766 771278)

Galeri Caernarfon 01/09/14 – 04/10/14 (01286 685250)

Llyfrgell Porthmadog 06/10/14 – 31/10/14 (01766 514091)

Diolch yn fawr i’r uchod i gyd am y croeso !

Kate

 

North Wales factory women on BBC / Menywod ffatrioedd y Gogledd ar y BBC

On Monday, I went to the BBC studios in Wrexham to do a slot for the Eleri Sion Radio Wales programme, which was broadcast today and is available on I-player if you missed it. The two ladies who spoke were Nesta Davies, who worked in several factories in Wrexham including Johnsons Fabrics and Filmcap (capacitors), and Vera Jones, who worked at Courtaulds during the war and for some years afterwards.  They both had very different and very interesting stories to tell – have a listen!   Kate

Vera Jones, Alan Daulby and Nesta Davies

Vera, Alan Daulby of the BBC,  and Nesta outside the studios
 
Ar ddydd Llun, es i i stiwdio’r BBC yn Wrecsam i wneud slot ar gyfer rhaglen Eleri Sion ar Radio Wales, a ddarlledwyd heddiw. Mae ar gael yn I-player os ydych wedi’i golli.  Y ddwy fenyw a siaradodd oedd Nesta Davies, a fu’n gweithio mewn nifer o ffatrïoedd yn Wrecsam gan gynnwys Johnsons Fabrics a Filmcap (capacitors), a Vera Jones, a fu’n gweithio yn Courtaulds yn ystod yr ail ryfel byd ac wedi hynny. Roedd gan y ddwy ohonynt straeon gwahanol a diddorol iawn i’w hadrodd ewch i wrando!  Kate