Yr ail arddangosfa – The second exhibition

Fe gyrhaeddodd yr ail arddangosfa – arddangosfa B – RedHouse Merthyr Tudful ar Orffennaf 16eg.

IMG_1628

Dyma lun o Lucy Corbett ar y chwith, swyddog marchnata’r Tŷ Coch, a Rosemary Scadden o Archif Menywod Cymru yn sefyll gyda’r arddangosfa a’r lliain bwrdd newydd sbon!

Bydd Arddangosfa B yn aros ym Merthyr tan Awst 8fed. Bydd wedyn yn mynd Bafiliwn Porthcawl am weddill mis Awst, cyn gorffen yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd, ym mis Medi.

 

Arddangosfa A

Llyfrgell Aberdâr                                                            Gorff 14eg – 28ain 2014

01685 880050

Parc Treftadaeth y Rhondda, Trehafod,                    Awst 1af – Medi 1af 2014

01443 682036

Llyfrgell Bargoed                                                    Medi 4ydd – Hydref 2il 2014

01443 875548

IMG_1629 

Arddangosfa B

Canolfan RedHouse Merthyr Tudful                    Gorff 21ain – Awst 8fed 2014

01685 384111

Pafiliwn Porthcawl                                                 Awst 11eg – Medi 5ed 2014

01656 815995

Llyfrgell Ganolog Caerdydd                                    Medi 8fed – 29ain 2014

029 2038 2116

 

Gobeithio y cewch chi gyfle i weld y ddwy arddangosfa.

Catrin

 

 

The second exhibition – Exhibition B – reached the RedHouse Merthyr Tudful on Wednesday July 16th.

IMG_1628

This is a picture of Lucy Corbett on the left, marketing officer at the RedHouse and Rosemary Scadden of the women’s archive standing with the exhibition and the brand new women’s archive tablecloth!

Exhibition B will remain at the RedHouse until August 8th and will then spend the rest of August at the Grand Pavillion in Porthcawl, before relocating in Cardiff Central Library for September.

 

Exhibition A

 

Aberdare Library                                                            July 14th – 28th 2014

01685 880050

Rhondda Heritage Park, Trehafod,              August 1st – September 1st 2014

01443 682036

Bargoed Library                                                   Sept 4th – October 2nd 2014

01443 875548

 IMG_1631

Exhibition B

 

RedHouse Merthyr Tydfil                                       July 21st – August 8th 2014

01685 384111

Grand Pavillion Porthcawl                         August 11th – September 5th 2014

01656 815995

Cardiff Central Library                                                      Sept 8th – 29th 2014

029 2038 2116

 

I hope that you have an opportunity to see both exhibitions.

Catrin

Advertisements

Arddangosfeydd Lleisiau o Lawr y Ffatri/Voices from the Factory Floor Exhibitions

IMG_1619Gair i ddweud bod yr arddangosfa fach gyntaf o leisiau’r de ddwyrain wedi cyrraedd Llyfrgell Aberdâr bore ‘ma ar ddydd Llun Gorffennaf 14eg ac wedi ei gosod yn y ddarllenfa. ‘Roedd yr ymateb gan y darllenwyr yn ffafriol ac yn gefnogol iawn!

Bydd yr ail arddangosfa yn cyrraedd canolfan RedHouse Merthyr ar ddydd Mercher Gorffennaf 16eg.

Dyma’r amserlen arfaethedig tan ddiwedd mis Medi isod:-

Llyfrgell Aberdâr                                              Gorff 14eg – 28ain 2014
01685 880050

Canolfan RedHouse Merthyr Tudfil                Gorff 21ain – Awst 8fed 2014
01685 384111

Parc Treftadaeth y Rhondda, Trehafod          Awst 1af – Medi 1af 2014
01443 682036

Pafiliwn Porthcawl                                         Awst 11eg – Medi 5ed 2014
01656 815995

Llyfrgell Bargoed                                           Medi 4ydd – Hydref 2il 2014
01443 875548

Llyfrgell Ganolig Caerdydd                            Medi 8fed – 29ain 2014
029 2038 2116

Gobeithio y cewch chi gyfle i weld un neu’r ddwy arddangosfa.

Catrin

IMG_1620

The first small exhibition of south eastern voices reached Aberdare Library this morning, Monday July 14th and was set up in the ground floor reading room. The readers and other clientele seemed interested and enthusiastic!

The second exhibition should reach RedHouse Merthyr Tydfil on the afternoon of July 16th.

Following is the proposed schedule for the exhibitions until the end of September:-

Aberdare Library                                        July 14th – 28th 2014
01685 880050

RedHouse Merthyr Tydfil                           July 21st – August 8th 2014
01685 384111

Rhondda Heritage Park, Trehafod             August 1st – September 1st 2014
01443 682036

Grand Pavillion Porthcawl                        August 11th – September 5th 2014
01656 815995

Bargoed Library                                        September 4th – October 2nd 2014
01443 875548

Cardiff Central Library                               September 8th – 29th 2014
029 2038 2116

I hope that you have an opportunity to see on or both exhibitions.

Catrin

North Wales Volunteers Day / Diwrnod Hyfforddi Gwirfoddolwyr y Gogledd

Catrin Stevens and I had a very enjoyable and productive day in Bangor on 22nd May, where four of the north Wales volunteers had their long-awaited training day.  Shan Robinson kindly booked us a comfortable room in the University library, for free, and everyone who attended has since given us very positive feedback.  The volunteers are sharing two recording machines between them and are hoping to be doing a fair number of interviews over the coming weeks.   Catrin recently put a letter a some of the north east Wales newspapers and we had a response from three ex-factory women almost at once 🙂

So, many thanks to Catrin and to the enthusiastic north Wales volunteers for a great day!

LLLFFCwrsHyfforddiVFFTraining Course GogNorth

Cafoddd Catrin Stevens a minnau ddiwrnod pleserus a chynhyrchiol iawn ym Mangor ar 22 Mai, lle cafodd pedwar o’r gwirfoddolwyr gogledd Cymru  eu diwrnod hyfforddi hir-ddisgwyliedig. Roedd Shan Robinson wedi bod mor garedig i drefnu ystafell gyfforddus i ni yn llyfrgell y Brifysgol, am ddim,  ac, ers hynny, pawb a oedd yn bresennol wedi anfon adborth cadarnhaol iawn i ni. Mae’r gwirfoddolwyr yn rhannu dau beiriant recordio rhyngddynt ac yn gobeithio ei wneud nifer teg o gyfweliadau dros yr wythnosau nesafYn ddiweddar, mae Catrin wedi rhoi llythyr mewn i rai o’r papurau newydd gogledd ddwyrain Cymru a chawsom ymateb gan dri merched sy’n gynffatri bron ar unwaith 🙂

VFFnorthtrainingcourseLLLFfcwrshyfforddigog

Felly, diolch i Catrin ac i’r gwirfoddolwyr brwdfrydig gogledd Cymru am ddiwrnod gret!

Kate

Thanks to the Townhill Girls

Diolch o galon i Jean, Cynthia a Kitty o TOPIC House yn Townhill, Abertawe am y croeso twym galon a gefais ganddynt ac am rannu eu hatgofion gyda fi am eu hamser yn ffatrioedd Mettoys, Windsmoors a Bragdy Hancocks.   Diolch hefyd, wrth gwrs, i Ricky Simpson o Ganolfan y Phoenix am gyflwyno’r merched i fi, er gwaethaf y gofynion diweddar ar ei amser yn tywys y bardd Benjamin Zephaniah o gwmpas ar gyfer y rhaglen ‘Ugly Lovely Swansea: A Poet on the Estate’, ac er gwaethaf y ffaith ei fod ef bellach yn ‘seleb’ ei hun! 

 

A big thank you to Jean, Cynthia and Kitty at TOPIC House, Townhill, Swansea for the warm welcome and for sharing their memories with me of their time at Mettoys, Windsmoors and Hancock’s Brewery.   A huge thank you also to Ricky Simpson from the Phoenix Centre for finding the time to introduce them to me, despite being in great demand playing host to performer and writer Benjamin Zephaniah for the BBC programme, ‘Ugly Lovely Swansea:  A Poet on the Estate’, and especially now that he’s a celebrity himself!

Susan, Swyddog Maes/Field Officer

 

Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer / Gelligaer Historical Society Annual Conference 2014

Ar Fawrth 29ain, aeth Catrin Stevens, Caroline Fairclough a finne i gynhadledd flynyddol Cymdeithas Hanesyddol Gelligaer yn Neuadd Llancaiach ger Nelson. Cynhaliwyd y gynhadledd yn yr ysgubor sydd drws nesa’ i’r neuadd – gofod mawr aml bwrpas wedi ei addasu ar gyfer achlysuron o’r fath. Rhoddwyd stondin i’r Archif Menywod yn yr ystafell, ynghyd â rhai o’r cymdeithasau lleol eraill , a ‘roedd Caroline wedi creu arddangosfa ben bwrdd yn defnyddio rhai o’r lluniau sydd wedi eu casglu ar gyfer prosiect Lleisiau o Lawr y Ffatri yn y Dê Ddwyrain.

Catrin poster E+C 2-page0002

Gyda ‘pop up’ yr Archif wrth ymyl y bwrdd, ‘roedd yr holl beth yn edrych yn drawiadol!

‘Roedd Catrin S wedi derbyn gwahoddiad i siarad am Lleisiau o Lawr y Ffatri, a penwyd slot awr ar ddechrau’r dydd i’r ddwy ohonom draethu ac wrth gwrs hyrwyddo’r prosiect. Cafwyd derbyniad da gan y gynulleidfa wresog o dros 60 o bobl. ‘Roedd rhai ohonynt yn porthi yn ystod y sgwrs ac ar ddiwedd y cyflwyniad cafwyd nifer o gwestiynnau am y prosiect a bu aelodau o’r gynulleidfa’n rhannu eu hatgofion personol.

Fe arhosodd Caroline a finne yn y gynhadledd drwy’r dydd. Cefais inne gyfle yn ystod yr awr cinio a’r brêc prynhawn i rwydweithio a chasglu enwau a rhifau ffôn gan aelodau o’r gynulleidfa oedd p’run ai wedi gweithio mewn ffatrïoedd eu hunain neu’n adnabod rhai eraill – cyfeillion a theulu – f’ase’n cyfrannu.

Erbyn hyn ‘dwi wedi cychwyn cyfweld â’r ‘enwau’ ac wedi cysylltu â cymdeithasau hanes lleol eraill – Pontllanffraith, Merthyr Tudful a Fleur De Lys. Mae mwy o gyfweliadau ar y gorwel a dwi’n teimlo bod y profiad o gyfrannu at y gynhadledd a lledu’r neges wedi bod yn un cadarnhaol a buddiol iawn.

On March 29th, Catrin Stevens, Caroline Fairclough and I were guests the Gelligaer Historical Society’s Annual Conference. It was held in the converted barn adjoining Llancaiach Hall – a large multiuse space which was perfect for the occasion.

Gelligaer1

The Women’s Archive along with the other local Historical Societies were given our own stall, and Caroline created a mini table top exhibition using some of the photographs collected for the Voices From the Factory Floor project in the South East. With our pop up placed to the side, the whole thing looked quite impressive!

Catrin S had received an invitation to speak about Voices From the Factory Floorand we were given an hour slot at the beginning of the day for both of us to talk about the project, and to promote it of course. The talk was very well received by the audience of over 60 delegates in the hall, many of whom participated at the end of the presentation by asking questions and sharing personal stories.

Caroline and I stayed all day at the conference. I had a chance to network and collect the names, emails and phone numbers of those who had either worked in factories, or knew others – family and friends – who’d be willing to participate.

I’ve started interviewing the ‘names’ and have been in touch with other local historical societies such as Fleur – de – Lys, Ponllanfraith and Merthyr Tudful. There are now many more interviews on the horizon and I feel that the whole experience of participating and spreading the word was positive and worthwhile.

Pob hwyl am y tro

Catrin

Dydd Gwyl Dewi ym Merthyr Tudful / St David’s Day in Merthyr Tudful

Nes i ymweld â Merthyr Tudful ar Ddydd Gwyl Dewi, er mwyn mynd i ddiwrnod agored TyCoch – RedHouse, canolfan gelfyddydol newydd sydd wedi’i lleoli yn Hen Neuadd y Dre. Agorwyd yr adeilad am y tro cyntaf ym 1896, ond fe ddisodlwyd y lle fel Neuadd y Dre yn yr 1980au ac erbyn diwedd y ganrif ddiwethaf, ‘roedd yr adeilad wedi ei esgeuluso a’i gamdrin yn ddidrugaredd  – pan yn  glwb nos, fe’i peintiwyd yn borffor, pinc syfrdan, leim ac asid felyn chwydlyd!

Ar ddechrau mileniwm newydd, cafodd yr adeilad ei adael yn wag, yn ddiffaith ac yn diriogaeth i gigfrain, cocrotsis a llygod mawr yn unig. Ond yn dilyn cynllun cyfalaf gwerth £8m i’w ailddatblygu, ar Fawrth 1af 2014 agorwyd drysau Hen Neuadd y Dre i’r cyhoedd unwaith eto.

Image

Wrth gyrraedd y neuadd o’r cefn, braf oedd mynd rownd y gornel a gweld y fricsen goch, y terracota a’r tywodfaen wedi eu glanhau a’u hadnewyddu, a blaen yr adeilad yn disgleirio yn yr haul prin.   Calonogol iawn hefyd oedd gweld criw o bobl y dref – dim golwg o bwysigion yn eu plith – yn disgwyl yn eiddgar i gael mynediad i’w canolfan newydd nhw. A phan groeson ni’r mosaic hanesyddol – ‘y Ddraig Goch a Ddyry Cychwyn’ – a chamu dros y rhiniog, ni chawsom ein siomi. ‘Roedd côr o bobl ifanc lleol yn canu wrth i’r dorf araf esgyn y grisiau a theithio fel un o gwmpas yr ystafelloedd ar eu newydd wedd. Rhaid dweud bod trefniadau’r diwrnod agored yn wych ac yn llwyddiant ysgubol.  ‘Roedd y staff dan deimlad ac wrth eu boddau bod cynifer o’r drigolion y dref wedi ymweld â’r adeilad a bod eu hymateb yn bositif ac o’r galon

Gyda thaflenni Lleisiau o Lawr y Ffatri / Voices From the Factory Floor dan fy nghesail, llwyddais gael gair gyda Chris Coppock, cyfarfwyddydd y ganolfan.  Yn nghanol ei lwyddiant ef a’i dîm, dangosodd ddiddordeb hael a brwdfyrydig yn ein prosiect ni. Cefais arddangos y taflenni yn y dderbynfa, ac estynodd Chris wahoddiad i ni ddod a’r arddangosfa i oriel y ganolfan rhywbryd yn y dyfodol, yn dibynnu ar argaeledd y gofod wrth gwrs.

On St David’s Day, I went to Merthyr Tudful for the opening and open day of RedHouse – TyCoch, a new arts complex situated in the Old Town Hall.  The building was first opened in 1896.  By the 1980s however it lost it’s status as the functioning town hall and the end of the century saw the old building mercilessly abused – its last incarnation, a loud garish nightclub, cruelly painted purple, lime green, shocking pink and a retching acid yellow! It was then thoughtlessly abandoned, gutted and left on its knees to die, territory only for ravens, rats and cockroaches. However following an extensive £8M capital redevelopment programme on March 1st 2014 the building would once more open its doors to the public.

Now, approaching the building from the back, I turned the corner to see the revived red brick, terracotta and sandstone Town Hall for the first time since its reincarnation. Bathed in rare warm sunshine, it welcomed its eager citizens.  It was truly pleasing to see a queue of townspeople – not a dignitary in sight! – waiting to enter their new centre!. 

Image

And when we all crossed the historic mosaic – ‘y Ddraig Goch a Ddyry Cychwyn’ – and stepped inside, we were not to be disappointed.  A young people’s choir serenaded the slow moving throng up the stairs and around the beautifully renovated hallway, atrium and various sympathetically restored rooms. The open day was obviously a massive success, the tone set was just right and the hard working staff were emotional and totally overwhelmed by the amount of people who’d turned up, and by the public goodwill and positive responses. It was a truly heart warming experience.

Armed with Lleisiau o Lawr y Ffatri / Voices From the Factory Floor leaflets I managed to have a quick word with a stunned Chris Coppock, the director of RedHouse.  In the middle of his and his team’s great achievement, he was kindly interested and enthusiastic about our project, allowing me to place our leaflets in the reception area.  He also invited us to take any future exhibition to the new gallery in the complex – subject to the availability of the space of course.

Catrin

First volunteers interviews in the North/Cyfweliadau cyntaf gan wirfoddolwr yn yn Gogledd

This is also the first  post from the north Wales contingent! Last week, while I was down at the project’s third progress meeting in Swansea, Helen Elis from Minffordd – right next door to Pormeirion, well almost – interviewed two ladies who worked at Cooke’s Explosives in Penrhyndeudraeth – Peggy Lloyd Williams and Susie Jones. Both women are in their early nineties, but both gave very lively and exhaustive interviews and, in the case of Susie, lots of really nice photographs too.

I’ve been busily contacting interviewees in Ynys Môn this week, whom I hope the volunteers in that area will be interviewing in May, following the training day planned for the second week of May, date to be confirmed in due course.

Till next time . . .

Mae hyn hefyd  y post cyntaf o Gogledd Cymru! Yr wythnos ddiwethaf, pan oeddwn i lawr yn y trydydd cyfarfod cynnydd y prosiect yn Abertawe, Helen Elis o Minffordd –  drws nesaf i Pormeirion, wel bron – oedd wrthi yn cyfweld â ddwy fenyw a oedd yn gweithio mewn Ffatri Cookes ym Mhenrhyndeudraeth – Peggy Lloyd Williams a Susie Jones. Mae’r ddwy wraig yn eu nawdegau cynnar, ond wnaeth y ddwy ohonynt roi cyfweliad fywiog a thrwyadl iawn ac, yn achos Susie, llawer o luniau neis iawn hefyd.

 Dw i wedi  bod yn cysylltu â rhai menywod yn Ynys Môn yr wythnos hon, yr wyf yn gobeithio y bydd y gwirfoddolwyr yn yr ardal honno yn cyfweld â nhw ym mis Mai, ar ôl y diwrnod hyfforddiant a gynlluniwyd ar gyfer yr ail wythnos mis Mai,, dyddiad i’w gadarnhau maes o law.

Tan y tro nesaf . . .

Kate